ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
nachodki.ru интернет-магазин

Проект      

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XХІІ  сесія VII скликання

РІШЕННЯ №

   13.07.2017р.

Про затвердження «Правил розміщення

зовнішньої реклами в місті Вилкове»

-------------------------------------------------------

      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи висновки постійної комісії з питань адміністративно-територіального устрою, врегулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Вилківська  міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Вилкове» (додаток № 1 до рішення) та додатків до них (Додаток № 1, № 2, № 3, №4, №5 до Правил розміщення зовнішньої реклами). 

2. Встановити, що дозволи на розміщення зовнішньої реклами надаються розповсюджувачу на підставі рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради.

3. Дане рішення довести до відома громадян міста,  та оприлюднити  на офіційному сайті Вилківської міської ради.

4. «Правила розміщення зовнішньої реклами в місті Вилкове», затверджені рішенням виконавчого комітету Вилківської міської ради від 26.12.2013              р. № 172  вважати такими що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію Вилківської міської ради з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології (голова І.В. Тимошенко).

Міський голова                                                                М.К.Іванов

         Додаток № 1

до рішення Вилківської міської ради

від ___________ р.___________

Правила

розміщення зовнішньої реклами в місті Вилкове

І  Загальні положення.

       1. Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у м. Вилкове, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

    2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

-         алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі,обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

-         виконавчий орган ради – виконавчий комітет Вилківської міської ради;

-         пріоритет заявника – переважне право на отримання дозволу на місце розташування рекламного засобу, що встановлюється заявникові на час збирання погоджень;

-         дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу Вилківської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та в певному місці;

-         місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елементу вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу в тимчасове використання уповноваженим органом (особою);

-         пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею й позначений дорожнім знаком;

-         спеціальні конструкції-тимчасові та стаціонарні рекламні засоби, світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, тролі, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

Інші терміни застосовуються в значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу» (270/96-ВР).

-         вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

    3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та в порядку, встановленому виконавчим комітетом Вилківської міської ради відповідно до цих Правил.

    Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

    Оплата за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Вилківської міської ради забороняється.

    4. На територіях, будинках, і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних чинників з додержанням правил благоустрою території населених пунктів.

ІІ  Повноваження робочого органу з видачі дозволів.

    5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Вилківською міською радою уповноважений – виконком  міської ради – далі робочий орган . Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

    6. До повноважень робочого органу належать:

-         розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дій;

-         надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

-         прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

-         підготовка проекту рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову в його наданні;

-         видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Вилківської міської ради, або відмова у наданні дозволу;

-         підготовка і подання виконавчого комітету Вилківської міської ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочій орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

ІІІ  Подання заяв.

     7.  Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою до якої додаються:

         -фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6х9 см),

на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішення;

-         копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника, як юридичної особи або фізичної особи – підприємця.

8.  За наявності документів, передбачених п.7 цих Правил, заява з дати її надходження, реєструється робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі-журнал реєстрації), який ведеться за затвердженою формою.   

    Журнал повинен буде прошитий а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу скріпленим печаткою.

     Робочій орган протягом 2 (двох) днів від дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене в заяві, на предмет наявності на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. 

    У разі прийняття рішення про відмову у встановленні заявленого рекламного засобу у заявленому місці робочій орган протягом 10 (десяти) робочих днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати й номера рішення виконавчого органу ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі поданні заявником документи.

9. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється на час збирання погоджень, строком на три місяці від дати прийняття робочим органом письмової заяви від розповсюджувача реклами.

     Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений керівником робочого органу не більш як на три місяця в разі:

-         продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;

-         письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.

    У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацом третім і четвертим цього пункту у журнал реєстрації заяв та дозволі на розміщення рекламних засобів вноситься відповідний запис.

   Інформація стосовно поданих заяв та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.

10.  Протягом строку, зазначеного в пункті 9 цих Правил, заявник оформлює обидва примірники та подає їх робочому органу.

11. Під час подання заяви або оформлення примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за затвердженою формою.

           Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

IV  Розгляд заяв та видача дозволів.

12. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в пункті 9 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.

13. Видача дозволу погоджується з власником місця або уповноваженим ним органом (особою) а також з:

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- органом виконавчої влади обласною держадміністрацією - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг

- Національною поліцією, або власниками автомобільних доріг - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

   Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним

   Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.

14. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в пункті 13 цих Правил, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

 15 Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

16. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету Вилківської міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

17. Виконавчий комітет Вилківської міської ради приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

      Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий – залишається робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

      Рішення про відмову в наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п’яти днів з дня його прийняття.

18. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію стосовно розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

19. У наданні дозволу може бути відмовлено в разі, коли:

       - оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;

       - у поданих документах виявлені за відомо неправдиві відомості;

       - зазначений об’єкт наданий для розміщення зовнішньої реклами іншій особі відповідно за рішенням виконкому.

Перелік підстав для відмови в наданні дозволу є вичерпним.

Рішення про відмову в наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

20. Дозвіл надається на п’ять років, якщо інше не зазначено в заяві.

21. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламного засобу.

22. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).

23. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба в зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою в довільній формі щодо внесення до дозволу відповідних змін.

     До заяви додається:

-         технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

-         фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

    Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів від дати реєстрації заяви розглядає її й вносить відповідні зміни до дозволу.

    Відмова в зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

24. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

V  Продовження та скасування дозволів.

25. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається робочому органу розповсюджувачем зовнішньої реклами в довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу.

    Відмова в продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена в порядку, встановленому законодавством.

26. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі рішення  виконавчого комітету Вилківської міської ради за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, в разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом трьох місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку.

    Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

    Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

    Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.

VI. Плата за користування місцем розташування рекламного засобу.

27.  Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному цими Правилами, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. Сума плати визначається згідно з  тарифами на тимчасове користування місцями для розташування спеціальних рекламних конструкцій, які перебувають у комунальній власності, у м. Вилкове (додаток № 1 до цих Правил).

Умови розміщення рекламних засобів визначаються на договірних засадах шляхом укладання Договору на тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу (додаток № 2 до цих Правил).

28.  Розмір плати за тимчасове використання місця розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

VII. Заборони та вимоги щодо розміщення реклами.

29.  Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

-         розміщуватися із забезпеченням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 32-35 цих Правил;

-         розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

-         освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

-         фундамент наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка зі світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2-х метрів від поверхні землі;

-         нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

30. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

-         на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

-         на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

    31.  Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, у яких навчаються діти віком до 18 років.

        Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 29-31 цих Правил, є вичерпним.

VIIІ Прикінцеві положення.

    32.  Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

    33.  Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ, організацій.

    34.  Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

    35.  Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

    36.  Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

    37.  Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією.

    38.  Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчий комітет Вилківської міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

    39.  У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

    У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

    40.  Розповсюджувач зовнішньої реклами винний у порушенні цих Правил несе відповідальність згідно із законодавством.

    41.  Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

Секретар Вилківської міської ради                                              Л.І.Арансон


Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4