Вилківська міська рада
Статьи и обзоры nachodki.ru

Проект

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVІ позачергова  сесія VII скликання

РІШЕННЯ №

16.02.2017р.

Про розгляд ініціативи про добровільне

 об’єднання територіальних

громад у Вилківську міську

об’єднану територіальну громаду

----------------------------------------------------------------------

Відповідно до статей 2,4,6,7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», статей 6, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Вилківська міська рада,-

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати ініціативу міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Ліски Лісківської сільської ради, Приморське Приморської сільської ради, Десантне Десантненської  сільської ради, Мирне Мирнівської  сільської ради у Вилківську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Вилкове Кілійського району Одеської області.

2. Провести громадське обговорення щодо добровільного об’єднання територіальних громад згідно з затвердженим Порядком.

3.Затвердити Порядок організації  і проведення  громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ( додається). 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань регламенту, законності, охорони громадського порядку, депутатської діяльності і етики та запобігання і протидії корупції ( голова Вязовський В.І.)

               Міський голова                                     М.К.Іванов

                                              Додаток до рішення

Від №

Порядок
організації і проведення  громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

 3. Визначити організатором прведення громадського обговорення Вилківську міську раду, яка самостійно визначає форми його проведення шляхом  громадського слухання, виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей.

 4. Громадське обговорення передбачає:

 1) вирішення організаційних (технічних) питань:

 - час та дата проведення громадського обговорення (25.02.2017р. об 11-тій годині);

 - місце проведення громадського обговорення (Вилківський БК- малий зал);

 - визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються списки учасників);

Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.

 Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

 - оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, радіо, в Інтернеті);

 - розсилання письмових запрошень.

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

 5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена відповідальних осіб.

6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

 Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.

 Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

 Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

 7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.

 8. У ході проведення громадського слухання, ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).

 9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

 

Секретар ради                                          Л.І.  Арансон

         Проект      

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XVI позачергова  сесія VIIскликання

РІШЕННЯ № 

   16.02.2016р.

Про внесення змін та доповнень до

рішення сесії   №  332-VIІ-XIVвід

23.12.2016 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2017 рік»

--------------------------------------------------

        Заслухавши інформацію головного бухгалтера МелентьєвоїГ.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Загальний фонд.

1.1. У зв’язку з залишком грошових коштів на початок 2017 року, збільшити та затвердити грошові кошти видаткової частини бюджету у суммі 300 000 грн.на:

КФК 8800 (інші субвенції) 300 000 грн.:

КЕКВ 2620 + 300 000 грн. (березень 2017р.) для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

            В зв’язку з фінансовою необхідністю зменшити планові призначення по загальному фонду та направити кошти до спеціального фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку:

            Зменшити:

КФК 6060 КЕКВ 2240 – 345 300 грн. (березень 2017р.);

КФК 7500 КЕКВ 2240 – 122 700 грн. (березень 2017р.).

            Збільшити:

КФК 6060 КЕКВ 3132 – 345 300 грн. (березень 2017р.) для оплати капітальних видатків на благоустрій міста;

КФК 7500 КЕКВ 3132 – 122 700 грн. (березень 2017 р.) для оплати видатків на капітальний ремонт глядацької зали будинку культури в м.Вилкове.

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на постійну депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.).

                                         Міський голова                                   М.К.Іванов

ПРОЕКТ

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХVсесіяVII скликання

РІШЕННЯ №

26січня  2017 року                                                              

Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії №175-VIII-VII

від 11.07.2016 року Вилківської

міської ради «Про  встановлення

 на територіїВилківської міської ради

місцевих податків і зборів та затвердження

Порядків їх справляння на 2017 рік»

-------------------------------------------------

        Відповідно до ч.1 ст.59 та керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та на виконання вимог Закону України  від 20.12.2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу україни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,

Вилківська міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Додатку №1 «Порядок справляння плати за землю, в частині земельного податку на території м. Вилкове »  до рішення сесії Вилківської міської ради №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на територіїВилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

   1.1.Пункт 5 викласти в такій редакції:

     «5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки Вилківської міської ради(незалежно від місцезнаходження)  встановлюються у розмірах  відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1.

№ п/п Об’єкти оподаткування Ставка земельного податку за земельні ділянки, відсоток від нормативної грошової оцінки земель міста
1

Земельні ділянки органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України,

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1,0

2 Власникиземельнихділянок (юридичні та фізичні особи), якімаютьналежним чином оформлене право власності на земельнуділянку, за виняткомплатників, зазначених у пп. 4-9

1,0

3 Землекористувачі (юридичні та фізичні особи), яківикористовуютьземельніділянки без належним чином оформленихдокументів на право користування земельною ділянкою, за виняткомплатників, зазначених у п. 4-6

1,0

4

Власники та користувачі(юридичні та фізичні особи) сільськогосподарськихугідь за один гектар:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

            - для багаторічнихнасаджень

0,3

0,3

5

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів;

Власники та користувачі земельних ділянок, землевпорядні документи на які не оформлені належним чином, зайнятих житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів;

0,03

0,06

6 Власники та користувачіземельнихділянок, зайнятих  автостоянками  для зберіганняособистихтранспортнихзасобівгромадян, яківикористовуються без отриманняприбутку,  гаражно-будівельними; дачно-будівельними та  садівницькимитовариствами

0,03

7

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих об'єктами природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного,  історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих об'єктів

Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі

1,0

8 Власникивбудовано-прибудованихнежитловихприміщень, розташованих в житловихбудинках 2,0
9 Землекористувачі, якінабулиземельніділянки на правіпостійногокористування, за виняткомплатників, зазначених у пп.4-6, 10

1,0

10 Землекористувачі, якімають у постійномукористуванніземельніділянки, але не можутьматиїх на такому правівідповідно до статті 92 Земельного кодексу України

3,0

11 Земельні ділянки для потреб сільскогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами.

1,0

12 Земельні ділянки  для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забеспечення діяльності релігійних організацій України, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

1,0

13 Земельні ділянки благодійних та громадських організацій. 1,0
 14 Інші земельні ділянки. 1,0

Ставки податку за земельні ділянки водного фонду незалежно від місця знаходження складає 0,3 відсотка  від нормативної грошової оцінки.

   У разі надання в оренду земельних ділянок в межах м. Вилкове, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється  у розмірі 3 відсотка від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря»;

1.2.В абзаці шостому пункту 6.2. пункту 6. Після слова «науки» доповнити словами «(крім національних та державних дендрологічних парків)»;

1.3.Пункт 6.2. доповнити абзацами:

«- державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

-державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.»;

1.4. Підпункт 12.5.1пункту 12.5. викласти в такій редакції:

«не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категоріїземельних ділянок на відповідній території»;

1.5.Підпункт 13.2. пункту 13 викласти в такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель».

2.Внести зміни до Додатку №2 «Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Вилкове » до рішення сесії Вилківської міської ради  №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

2.1.Підпункт 2.2. пункту 2 доповнити абзацами:

«ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.»

2.2.Пункт 4 викласти в такій редакції:

 «4.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2. Ставка податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2017 року  становить1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр  бази оподаткування.

4.3. Ставка податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2017 року встановлюється в залежності від типу об’єктів нежитлової нерухомості:

Таблиця 1

Тип об’єктів нежитлової нерухомості Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування)
Будівлі готельного типу 1,5
Офісні приміщення 1,5
Торгівельні будівлі 1,5
Гаражі 1,5
Промислові та складські споруди 1,5
Будівлі для публічних виступів 1,5
Господарські (присадибні) будівлі- допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, літні кухні, майстерні, навіси, тощо) 0,01
Інші будівлі 1,5

4.4. При здачі орендарем в оренду приміщень ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості за частку об’єкту нежитлової нерухомості становить 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування».

2.3. В абзаці третьому пункту 8.3. пункту 8. Після слова «другої» доповнити словами «та третьої групи».

3.Внести такі зміни до Додатку №3 «Порядок справляння транспортного податку на території м. Вилкове » до рішення сесії Вилківської міської ради   №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на території

Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження

Порядків їх справляння на 2017 рік»:

3.1.В абзаці першому  пункту 2 Порядку справляння транспортного податку на території м. Вилкове цифри «750» замінити цифрами «375».

 3.2.Пункт 3 викласти в такій редакції:

        «Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.Внести зміни до Додатку №4 «Порядок справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території м. Вилкове»  до рішення сесії Вилківської міської ради   №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

4.1.Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.1.Порядок справляння єдиного податкусуб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі – Порядок) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

1.2.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.»;

4.2.Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5.1.Ставки єдиногоподатку для платниківпершої групивстановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розмірупрожитковогомінімуму для працездатнихосіб, встановленого законом на 1 січняподаткового (звітного) року (далі – прожитковиймінімум), другоїгрупи - у відсотках (фіксовані ставки) до розмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 1 січняподаткового (звітного) року (далі – мінімальназаробітна плата), третьоїгрупи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб

– підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

5.2.1.Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить до 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року;

5.2.2.Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 цього пункту.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.»

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Швидченко Л.В.)

Міський голова                                                      Іванов М.К.

проект

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XVcесія    VII скликання

   РІШЕННЯ  №

      

.01.201р                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Про внесення змін в рішення

ХХХVІІ сесії VІ скликання

від 07.10.2015 року

«Про надання дозволу на

виготовлення проекту  землеустрою

щодо відведення земельної  ділянки

Релігійній громаді Свято-Різдво-Богородичної

Руської православної старообрядницької церкви»

                                                                                                                  Проект

ВИЛКІВСЬКА  МІСЬКА   РАДА

XV сесія VIIскликання

РІШЕННЯ № 

26.01.2017 р.

Про встановлення  розмірів  відсотків

орендної плати за землю та земельного сервітуту,

за використання земельних ділянок,які

надані підприємствам, організаціям, суб’єктам

підприємницької діяльності та іншим

землекористувачам на території громади

 м. Вилкове у  2017 році

-----------------------------------------------------------

      Відповідно ст.21  до Закону України  «Про оренду землі», Податкового Кодексу України, п.4 прикінцевих  положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»  п.35 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити  розміри орендної  плати за земельні ділянки у відсотках від нормативної грошової оцінки землі відповідно до Таблиці.

Розміри відсотків від грошової оцінки землі, що застосовуються для обчислення орендної плати     за користування земельними ділянками на території м. Вилкове. 

№ п/п Функціональне використання орендованої земельної ділянки Розмір орендної плати, (%) на 2017 рік
1 Землі під тимчасовими спорудами для провадження комерційної діяльності 10
2 Земельні ділянки промислового призначення 3
3 Земельні ділянки комерційного  призначення  
  - підприємства торгівлі (магазини, аптеки, бізнес центри, офіси,торгово-розважальні центри, склади, перукарні, ательє тощо) 5
  - криті ринки, павільйони та зали для ярмарок 10
  - АЗС, ГЗС

7

  - базові станції зв’язку і телекомунікації 12
  - ресторани, бари, кафе, заклади швидкого харчування,дискотеки 5
  - банки, кредитні та фінансові установи, біржі, агентства нерухомості, страхові компанії 10
  туристичніагентства, бюро подорожей та інша туристична  інфраструктура 5
  - ігорний бізнес 12
  - кінотеатри, тощо 5
  - інші землі комерційного призначення  у т.ч. рибоприймальні пункти). 10
4 Відкриті автостоянки,автостанції,парковки та причали, шино-монтажні майстерні (землі транспорту) 10
5 Земельні ділянки під автогаражними кооперативами, індивідуальними гаражами громадян. 5
6 Земельні ділянки, зайняті під житловою забудовою( житлові будинки, багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки). 1
7 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, фермерського виробництва , садівництва сінокосіння - некомерційного використання. 3
8 Інші землі 3

2. Для користувачів, які належним чином не оформили землевпорядну документацію , встановлені цім рішенням  відсотки  орендної  плати за земельні ділянки згідно  нормативної грошової оцінки землі з урахуванням коефіцієнтів  збільшуються на 2 %.

3. Максимальний  розмір суми орендної плати у розмірі  12% встановлюється для суб’єктів підприємницької діяльності, громадян

(орендарів), які протягом 2 місяців після прийняття рішення сесії міської ради про надання в оренду земельної ділянки не уклали договір оренди землі та не провели у встановленому  законом порядку його державну реєстрацію.

      4. Для земельних ділянок, які надаються під забудову, орендна плата визначається окремо на період будівництва і на період експлуатації об’єкту містобудування та зазначається в одному договорі оренди.

5.Підприємства та організації, які мають земельні ділянки за межами міста на землях, які належать Вилківській міськраді, сплачують  орендну плату відповідно діючого Законодавства України.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста землевпорядника Даніленко Л.Ф. і спеціаліста з економічних питань Шинкаренко В.В.,  та   земельну комісію ( голова комісії Тимошенко І.В.)і  депутатську комісію  з питань планування бюджету та фінансів ( голова комісії Швидченко Л.В.).

Міський голова                                                            М.К. Іванов

                                                                                                         ПРОЕКТ

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХVсесіяVII скликання

РІШЕННЯ №

 

 

26січня   2017 року                                                             

Про внесення змін та доповнень до рішення

сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р.

 №333 –VII- ХІV«Про затвердження

штатної чисельності Вилківської міської

ради, її виконавчого  апарату та витрат на

його утримання на 2017 рік»

_________________________________________

Відповідно до частини третьої  статті 21  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на підставі пункту 6 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 року  №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» ( зі змінами та доповненнями),

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни  дорішеннясесії Вилківської міської  ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»та викласти пункт 3 в редакції:  «Встановити голові міськради, заступникам міського голови надбавку за високі досягнення у праці, розробку проектів нормативно - правових актів та проведення експертизи проектів цих актів у розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислуги років. Здійснювати виплату зазначеної надбавки лише при забезпечені усіх обов’язкових виплат працівникам виконавчого комітету міської ради та при наявності коштів.»

2. Пункт 8  рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»  вважати пунктом 9.

3.Пункт 8  рішення сесії Вилківської міської ради від 23.12.16р. №333 –VII- ХІV«Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської   ради, її виконавчого  апарату та витрат на його утримання на 2017 рік»  викласти в такій редакції: «Доручити Вилківському міському голові визначати конкретні розміри матеріальної допомоги, премії, надбавок, доплат тощо всім іншим працівникам виконавчого комітету міської ради у межах затвердженого радою фонду оплати праці.»

4. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та комісію з питань   планування  бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.). 

                          

                Міський голова                                        Іванов М.К.