ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

П  Е  Р  Е  Л  І  К

рішень  XІVпозачергової сесії VII скликання від 23.12.2016 року

№№

п/п

Назва рішення №№ рішення Дата №№ сторінки
1 2 3 4 5
 1. Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії   №  25-VIІ-ІІІ

від 22.12.2015 р. «Про  бюджет

Вилківської міської ради

на 2016 рік».                                                № 331         від 23.12.2016

 1. Про бюджет Вилківської міської

ради на 2017 рік.                                         № 332         від 23.12.2016

 1. Про затвердження штатної

чисельності Вилківської міської

ради, її виконавчого апарату та

витрат на його утримання на 2017 рік.№ 333         від 23.12.2016

П Р О Т О К О Л

XІVпозачергової сесіїВилківської міської ради сьомого скликання

23 грудня 2016 року

м.Вилкове

Всьогодепутатів

Вилківської міської ради             -  26

Присутні на початок сесії            - 19 +1

Сесію відкриває міський голова Іванов М.К.

                  

На початок сесіїзареєструвалось, 19 депутатів.

У голосуванніприймає участь 19депутатів і згідно п.2 ст.59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні»міський голова Іванов М.К..

Звучить Гімн України

Кворум, необхідний для роботисесії є.

Виборисекретаріатусесії.

Пропозиція:

Обрати секретаріатсесії двох депутатівРуського А.М.,Хачатурова А.В. та представника виконавчого комітету Полянцеву Р.М.

Проводиться голосування:

Проголосували одноголосно.

Пропонуєтьсяпорядокденний.

ПОРЯДОК    ДЕННИЙ

ХІVпозачергової сесії VIIскликання від 23.12.2016 року

1.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  25-VIІ-ІІІ від 22.12.2015 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2016 рік».

         Інформує: головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

 2.Про бюджет Вилківської міської ради на 2017рік.

          Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

     3.Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської ради,її виконавчого апарату та витрат на його утримання на 2017 рік.

            Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

РІЗНЕ

Проводиться голосування за прийняття порядку денного.

Підсумки голосування :

- за                     - 19+1

- проти             -  0

- утримались    -  0

- не голосували   - 0

Порядок денний затверджено.

Починається розгляд питань порядку денного позачергової сесії.

СЛУХАЛИ: «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  25-VIІ-ІІІ від 22.12.2015 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2016 рік».»

           Інформує :  головний бухгалтер Мелентьєва Г.С.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 284  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії   №  25-VIІ-ІІІ від 22.12.2015 р. «Про  бюджет Вилківської міської ради на 2016 рік».прийняти.          

 

СЛУХАЛИ:  «Про бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік.»

          Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19 +1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ: Рішення № 285  «Про бюджет Вилківської міської ради на 2017 рік.» прийняти

        

СЛУХАЛИ:  «Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської ради, її виконавчого апарату та витрат на його утримання на 2017 рік.»

            Інформує: спеціаліст з економічних питань Шинкаренко В.В.

Швидченко Л.В. - голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету та фінансів:

- Постійна депутатська комісія з питань планування бюджету та фінансів розглянула це питання, проект рішення підтримуємо, зауважень немає.

Зачитується проект рішення.

Проводиться голосування за прийняття за основу проекту рішення.

  Підсумки голосування:

-         за                        – 19 +1

-         проти                  – 0

-         утримались        – 0

-         не голосували    – 0

Приймається.

Які будуть доповнення, пропозиції до даного проекту рішення ?

Немає.

Проводиться голосування за прийняття проекту рішення в цілому.

 Підсумки голосування :

- за                        - 19+1

- проти                  - 0

- утримались        -  0

- не голосували     - 0

                                                     

Приймається

ВИРІШИЛИ:  Рішення № 286  «Про затвердження штатної чисельності Вилківської міської ради, її виконавчого апарату та витрат на його утримання на 2017 рік.»прийняти. 

Порядок денний пленарного засідання ХІVпозачергової сесії Вилківської  міської ради VII скликання вичерпано.

Сесія оголошується  закритою.

Звучит Гімн України

           Міський голова                                                   М.К. Іванов

 

 

 

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІVпозачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2016р.                                                                          № 331

Про внесеннязмін та доповненьдо

рішеннясесії   №  25-VIІ-ІІІ від

22.12.2015 р. «Про  бюджет Вилківської

міської ради на 2016 рік»

--------------------------------------------------

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Мелентьєвої Г.С., керуючись ч.1 п.23  ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Вилківськаміська рада

                ВИРІШИЛА:

 1. Спеціальний фонд.

     Бюджет розвитку.

1.1.На підставі рішення сессії Кілійської районної ради № 129-VIІ-VІІІ від 20.12.2016 року збільшити доходну частину  по КЕКД 41035000 (Інша субвенція) на 200 000 грн.

1.2.Збільшити видаткову частину бюджету  по КФК 100203 (благоустрій міст, сіл, селищ)  КЕКВ 3132 + 200 000 грн (грудень 2016 р.).

2. Контроль за виконаннямданногорішенняпокласти наголовного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та на депутатськукомісію з питаньпланування бюджету та фінансів (головаШвидченко Л.В.).

Міський голова                                   М.К.Іванов

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІVпозачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2016р.                                                                          № 332

Про  бюджет Вилківської

міської радина 2017  рік

__________________________________

Відповідно до частини другої статті 77 Бюджетного кодексу України,

 п. 23 ст. 26 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», -

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Установити загальний обсяг доходівВилківського міського бюджету на  2017 рік у сумі 5635100 тис. грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 5350500 грн., спеціального фонду бюджету  284600грн.(додаток №1).

 2. Затвердити загальний обсяг видатківВилківського міського бюджету на 2017 рік у сумі 5635100 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 5350500грн. та видатків спеціального фонду бюджету  284600грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2).

 3.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань( додаток 3).

         4.  Затвердити переліквидатків,  які здійснюються за рахунок            

         фонду охорони навколишнього середовища.   (додаток № 4).

5.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів Вилківського міського бюджету  у сумі  1,0 тис.грн.

6.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Українинадати право міській радіотримувати у порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни,  позики на покриттятимчасовихкасовихрозривівмісцевого бюджету , пов’язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов'язковимїхповерненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Уповноважитиміського голову,або особу, яка виконуєйогообов’язки,  укладати договори про отриманняпозики в управлінніДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни у КілійськомурайоніОдеськоїобласті.

7.Установити, щоджереламиформуваннязагального фонду місцевого бюджету на 2017рік у частині доходів є надходження, визначеністаттею 64 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2017рік у частинідоходів є надходження, визначеністаттею 691 Бюджетного кодексу України.

          9. Затвердити перелік захищених статей  видатківзагального фондуміського бюджету на 2017рік за їхекономічною  структурою:

- оплата праці працівникам бюджетних установ  (2111)

- нарахування на заробітну плату                         (2120)

  - оплата коммунальних послуг та енергоносіїв    (2270)

- трансферти населенню                                         (2730)

- трансферти місцевим бюджетам                          (2620)

10.Привести свої витрати у відповідність з бюджетними асигнуваннями, чисельність працівників установ - у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на міську раду функцій.

11. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого  кошторисом або планом використання бюджетних коштів.

12.Забезпечити у першочерговому порядку у повномуобсязі потребу у коштах на оплату праціпрацівниківвідповідно до встановленихзаконодавствомУкраїни умов оплати праці та розмірумінімальноїзаробітної плати; проведеннярозрахунків за електричну та тепловуенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послугизв’язку, якіспоживаютьсяустановою, не допускаючи будь-якоїзаборгованостііззазначенихвидатків.

13.Забезпечитипроведенняіндексаціїзаробітної плати працівників, відповіднодо Закону України "Про індексаціюгрошовихдоходівнаселення".

14.Планувативидатки, пов’язаніізстимулюваннямпрацівників  установи, за умовизабезпечення у повномуобсязібюджетними коштами обов’язковихвиплатіззаробітної плати працівникам, іншихсоціальнихвиплат, видатків на проведеннярозрахунків за комунальніпослуги та енергоносії.

15.Забезпечитиукладанняугод за кожним видом енергоносіїву межах затвердженого кошторису та      обґрунтованихлімітівенергоспоживання.

16.Забезпечитиприйняттябюджетнихзобов’язань та проведеннявидатків за рахунокзагального фонду місцевого  бюджету, враховуючинеобхідністьвиконаннябюджетнихзобов’язаньминулихроків, узятих на облік в органахДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни, тільки в межах бюджетнихасигнувань,         встановлених      кошторисом,       та забезпечивши         відповідністьщомісячногообсягуфактичнихвидатківобсягампризначень, встановлених планомвикористаннябюджетнихкоштів.

          17.Забезпечитивзяттябюджетнихзобов’язань та здійсненнявидатків за спеціальним фондом місцевого бюджету винятково в межах відповіднихфактичнихнадходженьдоспеціального фонду бюджету.

         18.Передбачативидаткиспеціального фонду за рахуноквласнихнадходжень на погашеннязаборгованості установи з бюджетнихзобов'язаньзаспеціальним та загальним фондом кошторису, на проведеннязаходів, пов'язаних з виконаннямосновнихфункцій, які не забезпечені (абочастковозабезпечені) видаткамизагального фонду.

         19.У процесівиконаннямісцевого  бюджету вносити на розглядмісцевої ради пропозиціїщодозмін по доходах та видаткахуразінастаннявипадків, передбаченихБюджетним кодексом України.

20.  Надати дозвіл Вилківському міськвиконкому за погодженням з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів в міжсесійний період здійснювати розподіл та фінансування субвенцій  з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету на 2017 рік та вносити зміни до обсягу видатків щодо збільшення та зменшення захищених статей видатків споживання та розвитку шляхом видання відповідного розпорядження міського голови з подальшим внесенням цього питання на черговій сесії міської ради.

21.   Додатки № 1-4  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22.  Контроль за виконанням данного рішення покласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та комісію з питань планування бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.)

              Міський         голова                                                        М.К.Іванов

                                                                                                              Додаток №4

                                                                                                              до рішення № 332 -ХІV -VII

                                                                                                              Вилківської міської ради

                                                                                                              від 23.12.2016 р.

Перелік  видатків,  які здійснюються за рахунок            

                            фонду охорони навколишнього середовища

Код тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника                  Найменування об’єктів

Сума видатків

(грн)

240601 Виконавчий комітет Вилківської міської ради Покупка саженців 18 100,00
   

Розчистка каналів міста

266 500,00

    ВСЬОГО 284 600,00

              Головний бухгалтер                                                             Мелентьєва Г.С.

                                                                                                                                            

Україна

ВИЛКІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

XІVпозачергова сесія    VIІ   скликання

Р І Ш Е Н Н Я

«23» грудня 2016р.                                                                          № 333

Про затвердження штатної чисельності

Вилківської міської   ради, її виконавчого

апарату та витрат на його утримання на

 2017 рік.

_________________________________________

На підставі пункту 5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 р. № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування»,

Вилківська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити штатну чисельність міської ради, її виконавчого апарату  в кількості  22 одиниці  (додатки № 1, 2)
 2. Затвердити штатний розпис міської ради на 2017 рік з відповідною чисельністю.
 3. Встановити голові міськради надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки заробітної плати, встановити  заступникам міського голови надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки заробітної плати.
 4. Здійснювати щомісячно преміювання голови міськради , заступників міського голови та головного бухгалтера у розмірі 100% посадового окладу у межах економії фонду оплати праці в цілому по апарату управління та наявності коштів.
 5. Надавати міському голові та заступникам міського голови матеріальну допомогу на оздоровлення до відпустки у розмірі середньомісячної заробітної плати.
 6. При перевиконанні доходної частини бюджету та наявності коштів  надавати голові міськради та  заступникам  міського голови  матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

7.      Затвердити посадові оклади працівників Вилківської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на головного бухгалтера Мелентьєву Г.С. та комісію з питань   планування  бюджету та фінансів (голова Швидченко Л.В.). 

                          

                Міський голова                                        Іванов М.К.

Додаток № 1

                                                        до рішення позачергової сесії

                                                                      № 333 - ХІV - VII

Вилківської міськради

                    від 23.12.2016 р.

ШТАТНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

робітників виконавчого апарату Вилківської

міської ради на 2017 рік

1. Міський голова                  - 1                      

2. Секретар ради                                      - 1                      

3. Перший заступник міського голови                       - 1                      

4. Заступник міського голови з питань

    діяльності виконавчих органів                       -1

5.Секретар виконавчого комітету          - 1                                          

6.Головний бухгалтер                                 - 1          

7.Спеціаліст з земельних питань              - 1                               

8.Спеціаліст-юрист                        - 1                                 

9.Спеціаліст з економічних питань                   - 1                      

10.Спеціаліст по соціальному захисту

населення                                                 - 1    

11.Спеціаліст-бухгалтер       - 1

12.Спеціаліст реєстрації актів

     цивільного стану (РАЦС)                                       - 1  

13.Спеціаліст з питань реєстрації/зняття  з

 реєстрації  місця проживання/перебування осіб - 1   

14.Завідувач військово-облікового бюро         - 1

15.Секретар керівника          - 1

16.Інспектор з обліку маломірних суден

    та інших плавзасобів                                                - 1

17.Оператор компютерного набору                 - 1

                  

УСЬОГО                                         - 17                     

                    Головний бухгалтер                                           Мелентьєва Г.С.

Додаток № 2

до рішення позачергової сесії

№ 333 - ХІV - VII

Вилківської міськради

від 23.12.2016 р.

ШТАТНА  ЧИСЕЛЬНІСТЬ

робітників зайнятих обслуговуванням виконавчого апарату

Вилківської міської ради на  2017 р.

1. Прибиральниця                          - 1                                

2. Водій                                 - 1                                

3. Сторож                                       - 3                                

                           

УСЬОГО :                              - 5                       

Головний бухгалтер                                                            Мелентьєва Г.С.

СПИСОК

присутніхдепутатів:

                                                                                                          

 1. Вязовський Віталій Іванович
 2. Голубова Марія Федорівна
 3. Гонтар Володимир Петрович
 4. Гончар Євген Станіславович
 5. Дурасов Юрій Михайлович
 6. Жигарєва Ольга Іванівна
 7. Маковецький Олександр Іванович
 8. Недялков Станіслав Васильович
 9. Подоленко Іван Васильович
 10. Рогачко Зоя Михайлівна
 11. Руський Анатолій Микитович
 12. Рязанов Василь Семенович
 13. Таранов Анатолій Георгійович
 14. Тимошенко Іван Васильович
 15. ХачатуровАветис Володимирович
 16. Чакір Валентина Іллівна
 17. Швидченко Людмила Владиславівна
 18. Шидер Олександр Іванович
 19. Щербатов Яків Григорович

Відсутні:

 1. Арансон Лариса Іванівна
 2. Балацька Тетяна Іванівна
 3. Делюков Олександр Васильович
 4. Кірсанова Віта Володимирівна
 5. Крайникова Антоніна Панасівна
 6. Нечитайло Олексій Пилипович
 7. Шумаков Сергій Георгійович

 

 

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4