ВИЛКІВСЬКА ОБЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Бесплатные шаблоны Joomla

Україна

ВИЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

XV сесія    VIІ  скликання

РІШЕННЯ

«26» січня 2017р.                                                                          № 336

Про внесення змін та доповнень

до рішення сесії №175-VIII-VII

від 11.07.2016 року Вилківської

міської ради «Про  встановлення

 на території Вилківської міської ради

місцевих податків і зборів та затвердження

Порядків їх справляння на 2017 рік»

-------------------------------------------------

        Відповідно до ч.1 ст.59 та керуючись п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та на виконання вимог Закону України  від 20.12.2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу україни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році»,

Вилківська міська рада  

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Додатку №1 «Порядок справляння плати за землю, в частині земельного податку на території м. Вилкове »  до рішення сесії Вилківської міської ради №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на територіїВилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

   1.1.Пункт 5 викласти в такій редакції:

     «5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки Вилківської міської ради(незалежно від місцезнаходження)  встановлюються у розмірах  відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п Об’єкти оподаткування Ставка земельного податку за земельні ділянки, відсоток від нормативної грошової оцінки земель міста
1

Земельні ділянки органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України,

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1,0

2 Власникиземельнихділянок (юридичні та фізичні особи), якімаютьналежним чином оформлене право власності на земельнуділянку, за виняткомплатників, зазначених у пп. 4-9

1,0

3 Землекористувачі (юридичні та фізичні особи), яківикористовуютьземельніділянки без належним чином оформленихдокументів на право користування земельною ділянкою, за виняткомплатників, зазначених у п. 4-6

1,0

4

Власники та користувачі(юридичні та фізичні особи) сільськогосподарськихугідь за один гектар:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ

            - для багаторічнихнасаджень

0,3

0,3

5

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих  житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів;

Власники та користувачі земельних ділянок, землевпорядні документи на які не оформлені належним чином, зайнятих житловим фондом; у т.ч. громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для будівництва індивідуальних гаражів;

0,03

0,06

6 Власники та користувачіземельнихділянок, зайнятих  автостоянками  для зберіганняособистихтранспортнихзасобівгромадян, яківикористовуються без отриманняприбутку,  гаражно-будівельними; дачно-будівельними та  садівницькимитовариствами

0,03

7

Власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих об'єктами природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного,  історико-культурного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих об'єктів

Дія цього пункту не застосовується до земельних ділянок, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на платній основі

1,0

8 Власникивбудовано-прибудованихнежитловихприміщень, розташованих в житловихбудинках 2,0
9 Землекористувачі, якінабулиземельніділянки на правіпостійногокористування, за виняткомплатників, зазначених у пп.4-6, 10

1,0

10 Землекористувачі, якімають у постійномукористуванніземельніділянки, але не можутьматиїх на такому правівідповідно до статті 92 Земельного кодексу України

3,0

11 Земельні ділянки для потреб сільскогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами.

1,0

12 Земельні ділянки  для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забеспечення діяльності релігійних організацій України, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

1,0

13 Земельні ділянки благодійних та громадських організацій. 1,0
 14 Інші земельні ділянки. 1,0

Ставки податку за земельні ділянки водного фонду незалежно від місця знаходження складає 0,3 відсотка  від нормативної грошової оцінки.

   У разі надання в оренду земельних ділянок в межах м. Вилкове, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється  у розмірі 3 відсотка від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря»;

1.2.В абзаці шостому пункту 6.2. пункту 6. Після слова «науки» доповнити словами «(крім національних та державних дендрологічних парків)»;

1.3.Пункт 6.2. доповнити абзацами:

«- державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

-державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.»;

1.4. Підпункт 12.5.1пункту 12.5. викласти в такій редакції:

«не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категоріїземельних ділянок на відповідній території»;

1.5.Підпункт 13.2. пункту 13 викласти в такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель».

2.Внести зміни до Додатку №2 «Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м. Вилкове » до рішення сесії Вилківської міської ради  №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

2.1.Підпункт 2.2. пункту 2 доповнити абзацами:

«ї) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять та більше дітей.»

2.2.Пункт 4 викласти в такій редакції:

 «4.1. Ставка податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2. Ставка податку для об’єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2017 року  становить1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр  бази оподаткування.

4.3. Ставка податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, починаючи з 1 січня 2017 року встановлюється в залежності від типу об’єктів нежитлової нерухомості:

Таблиця 1

Тип об’єктів нежитлової нерухомості Ставка податку (у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування)
для фізичних   осіб для юридичних осіб
Будівлі готельного типу 0,5 1,5
Офісні приміщення 0,5 1,5
Торгівельні будівлі 0,5 1,5
Гаражі 0,5 1,5
Промислові та складські споруди 0,5 1,5
Будівлі для публічних виступів 0,5 1,5
Господарські (присадибні) будівлі- допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, літні кухні, майстерні, навіси, тощо)

0,01

0,01

Інші будівлі 0,5 1,5

4.4. При здачі орендарем в оренду приміщень ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості за частку об’єкту нежитлової нерухомості становить 1,5 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування».

2.3. В абзаці третьому пункту 8.3. пункту 8. після слова «другої» доповнити словами «та третьої групи».

3.Внести такі зміни до Додатку №3 «Порядок справляння транспортного податку на території м. Вилкове » до рішення сесії Вилківської міської ради   №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про  встановлення на території

Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження

Порядків їх справляння на 2017 рік»:

3.1.В абзаці першому  пункту 2 Порядку справляння транспортного податку на території м. Вилкове цифри «750» замінити цифрами «375».

 3.2.Пункт 3 викласти в такій редакції:

        «Базою оподаткування є легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.Внести зміни до Додатку №4 «Порядок справляння єдиного податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території м. Вилкове»  до рішення сесії Вилківської міської ради   №175-VIII-VII від 11.07.2016р. «Про встановлення на території Вилківської міської ради місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на 2017 рік», а саме:

4.1.Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1.1.Порядок справляння єдиного податкусуб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі – Порядок) розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

1.2.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.»;

4.2.Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5.1.Ставки єдиногоподатку для платниківпершої групивстановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розмірупрожитковогомінімуму для працездатнихосіб, встановленого законом на 1 січняподаткового (звітного) року (далі – прожитковиймінімум), другоїгрупи - у відсотках (фіксовані ставки) до розмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 1 січняподаткового (звітного) року (далі – мінімальназаробітна плата), третьоїгрупи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб

– підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду

господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

5.2.1.Для першої групи-фізичних осіб-підприємців ставка становить до 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного)року;

5.2.2.Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотки доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 цього пункту.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.»

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію  з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Швидченко Л.В.)

Міський голова                                                      Іванов М.К.

Лютий 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4